Overzicht

Algemene voorwaarden

Een PDF bestand van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dutch Electro BV kunt u hier downloaden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1     In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Dutch Electro": Dutch Electro BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 14045755, dan wel aan haar gelieerde vennootschappen;
  • "product" of "producten": door Dutch Electro aangeboden of geleverde producten of andere zaken, waaronder in ieder geval begrepen verlichtingsarmaturen en voorschakelapparaten voor de  automotive sector;
  • "dienst" of "diensten": door Dutch Electro geleverde diensten, bijvoorbeeld het adviseren over en bijdragen aan de ontwikkeling van op maat gemaakte producten;
  • "afnemer": de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Dutch Electro.

1.2     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Electro, op alle met Dutch Electro gesloten overeenkomsten en op alle andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve eveneens integraal van toepassing op eventuele wijzigingen van de overeenkomst en nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
1.3     Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1     Alle aanbiedingen van Dutch Electro zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.
2.2     Dutch Electro is pas gebonden indien zij de order schriftelijk aan de afnemer heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
2.3     Onjuistheden in de orderbevestiging van Dutch Electro dient de afnemer binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Dutch Electro te berichten, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de afnemer daaraan gebonden is.
2.4     Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Dutch Electro alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1     Vermeldingen in aanbiedingen en overeenkomsten gelden bij benadering en zijn niet bindend, net als monsters en modellen slechts ter aanduiding gelden. Er kunnen zich derhalve afwijkingen voordoen in afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen van producten, bijvoorbeeld veroorzaakt door het omzetten van afmetingen in inches naar het metrieke stelsel. Afwijkingen gelden niet als tekortkomingen.
3.2     De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Dutch Electro verstrekte gegevens en informatie. Dutch Electro is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de afnemer alle redelijkerwijs door Dutch Electro verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
3.3     De afnemer dient zich ervan te vergewissen dat de door hem bestelde producten en de daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom en geheimhouding

4.1     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle producten en diensten van Dutch Electro en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Dutch Electro ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan en berusten bij Dutch Electro. De afnemer verbindt zich op eerste verzoek van Dutch Electro aan overdracht mee te werken voor zover aan de afnemer enig opdrachtgeversauteurs- of modelrecht mocht toekomen.
4.2     De afnemer mag de producten uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk c.q. het logo en in de verpakking die Dutch Electro of haar leverancier aan de producten heeft toegekend, en conform de door haar op dit punt gegeven nadere richtlijnen.
4.3     De afnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst inclusief alle bijlagen en alle via Dutch Electro verkregen informatie en knowhow met betrekking tot de overeenkomst in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5 Prijzen

5.1     Door Dutch Electro opgegeven of met Dutch Electro overeengekomen prijzen zijn exclusief transport, exclusief BTW en andere belastingen en exclusief reis- en verblijfskosten en andere onkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.
5.2     Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Dutch Electro gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.3     Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro's hoger uitvallen, is Dutch Electro gerechtigd die verhoging aan de afnemer door te berekenen.
5.4     Indien Dutch Electro diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6 Levertijd en termijnen

6.1     De door Dutch Electro opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden en termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan verplicht Dutch Electro niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
6.2     De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Dutch Electro benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Dutch Electro benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Artikel 7 Levering van producten

7.1     Levering geschiedt Ex Works Nuth NL (ICC Incoterms 2010) tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
7.2     Mocht een door de afnemer besteld product niet (meer), althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Dutch Electro indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
7.3     Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt, dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Dutch Electro dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Dutch Electro heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst te (doen) ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
7.4     Dutch Electro is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Dutch Electro daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.
7.5     Dutch Electro is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Diensten

8.1     Dutch Electro bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de afnemer.
8.2     De afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van (medewerkers van) Dutch Electro die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
8.3     De afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
8.4     De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien (i) de afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd, (ii) de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, (iii) Dutch Electro schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert, of (iv) de afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 9 Uitsluitingen

9.1     Werkzaamheden door Dutch Electro met betrekking tot onderzoek naar en/of herstel van gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of door het niet naleven van de door Dutch Electro gegeven aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn door (het gebrekkig functioneren van) apparatuur, programmatuur of andere producten van de afnemer of derden, door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, door vandalisme of door andere niet aan Dutch Electro toe te rekenen oorzaken, zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij Dutch Electro geldende tarieven.
9.2     Werkzaamheden door Dutch Electro aan apparatuur ouder dan 12 maanden zullen door de afnemer worden vergoed op basis van de op dat moment bij Dutch Electro geldende tarieven.

Artikel 10 Overmacht

10.1   Indien Dutch Electro door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze te ontbinden indien zij de overeenkomst door overmacht niet binnen acht weken zal kunnen nakomen. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
10.2   Onder overmacht is mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Dutch Electro zijn ingeschakeld.
10.3   Indien Dutch Electro bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur zonder opschorting of verrekening te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Gebreken en reclame

11.1   Indien zich gebreken zouden voordoen in de producten of diensten als gevolg van productie- of materiaalfouten of fouten in de werkzaamheden, dan zal Dutch Electro de gebreken herstellen, de betrokken producten of diensten vervangen of opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Dutch Electro. Deze garantie geldt niet voor de compatibiliteit van de producten en uitsluitend gedurende de periode van de fabrieksgarantie van de leverancier van Dutch Electro of, indien geen fabrieksgarantie van Dutch Electro haar leverancier van toepassing is, gedurende 24 maanden na de productiedatum zoals vermeld op de sticker van Dutch Electro op het product in het geval van TL- en PL-armaturen en gedurende 36 maanden na de productiedatum zoals vermeld op de sticker van Dutch Electro op het product in het geval van LED armaturen.
11.2   Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van (i) normale slijtage, (ii) het door (personeel van) de afnemer niet in acht nemen van door Dutch Electro gegeven of op verpakkingen of in gebruiksaanwijzingen vermelde instructies, (ii) ander gebruik dan het normale voorziene gebruik, (iii) onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken van de producten, (iv) het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten, (v) naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten, (vi) vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken, of (vii) een gebrek aan de TL- of PL-lamp zelf betreffen. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Dutch Electro niet aansprakelijk.
11.3   Buiten de garantie vallen eveneens gebreken in producten waarvan de afnemer voor of bij het aangaan van de overeenkomst in de gelegenheid is gesteld de producten te testen en de gebreken reeds bij die testen aan afnemer hadden kunnen blijken.
11.4   De afnemer dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk aan Dutch Electro gemeld te worden, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.
11.5   De afnemer dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen 14 dagen nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk en gemotiveerd bij Dutch Electro in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verval van alle rechten dienaangaande.
11.6   Indien de afnemer reclameert is hij verplicht Dutch Electro de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Dutch Electro te houden, op straffe van verval van ieder recht. Dutch Electro vergoedt geen montagekosten, reis- en verblijfkosten, schadevergoeding of andere kosten die de afnemer maakt zonder dat Dutch Electro (i) in de gelegenheid is gesteld een inspectie uit te voeren en (ii) afnemer vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van de kosten.
11.7   Retourzending aan Dutch Electro van verkochte producten is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en ontvangst van een RMA-nummer van Dutch Electro. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.
11.8   Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
11.9   De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Dutch Electro binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Dutch Electro mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
11.10  Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1   Buiten het bepaalde in Artikel 11 heeft de afnemer geen enkele aanspraak op Dutch Electro wegens gebreken in of met betrekking tot de door Dutch Electro geleverde producten of diensten.
12.2   Dutch Electro is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (waaronder begrepen gederfde inkomsten, stagnatie-schade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dutch Electro.
12.3   Dutch Electro is bovendien in het geheel niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.
12.4   Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.
12.5   Eventuele door Dutch Electro gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Dutch Electro niet aansprakelijk.
12.6   In alle gevallen waarin Dutch Electro gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Dutch Electro, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
12.7   Iedere vordering op Dutch Electro, tenzij deze door Dutch Electro is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
12.8   De afnemer zal Dutch Electro vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Dutch Electro daaronder begrepen, die schade lijden als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de afnemer verstrekte informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

13.1   Dutch Electro behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van krachtens overeenkomst geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming daarvan.
13.2   Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Dutch Electro gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
13.3   De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Door dit beding wordt de overdraagbaarheid van de vorderingsrechten van de afnemer uitgesloten als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.
13.4   De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Dutch Electro te bewaren.
13.5   Dutch Electro heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die Dutch Electro uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de afnemer heeft of mocht krijgen. De afnemer komt jegens Dutch Electro geen retentierecht op de door Dutch Electro geleverde producten toe.

Artikel 14 Betaling

14.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van Dutch Electro zonder opschorting of verrekening te geschieden en binnen 30 dagen na factuurdatum.
14.2   Dutch Electro heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
14.3   Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van twee (2) % per maand, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot en met de dag van volledige betaling.
14.4   Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
14.5   De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Dutch Electro is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met wat de afnemer, al dan niet opeisbaar, aan Dutch Electro schuldig is.
14.6   Het gehele factuurbedrag is zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surseance van betaling vraagt.

Artikel 15 Annulering

15.1   De afnemer mag een gegeven order niet annuleren, tenzij Dutch Electro instemt omdat de order nog niet in productie is genomen.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

16.1   Indien de afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Dutch Electro aansprakelijk als ware hij zelf afnemer.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1   De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dutch Electro en de afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
17.2   De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Dutch Electro is gevestigd, te weten Nuth (NL).
17.3   Op alle overeenkomsten die door Dutch Electro worden gesloten en deze algemene voorwaarden is, behoudens voor zover Dutch Electro expliciet een andere rechtskeuze maakt, uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
17.4   Alle geschillen tussen Dutch Electro en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Nederland. In afwijking hiervan is Dutch Electro bevoegd een arbitrage te starten overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. In dat geval zal het scheidsgerecht bestaan uit één arbiter en zal de plaats van arbitrage Maastricht zijn.

Dutch Electro BV, versie maart 2015.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 14045755